Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Objectius i competències

Objectius formatius

Els principals objectius de la formació en GEOTUR és que l’alumnat integri coneixements propis de l’anàlisi territorial, amb una visió clarament enfocada a la creació i gestió d’empreses de diverses tipologies, especialment turístiques.

El grau planteja combinar els estudis de Geografia i Turisme per tal de formar professionals altament qualificats en la gestió i desenvolupament del territori. Els estudis permeten assolir una visió crítica i multidisciplinar de l’entorn urbà i rural per actuar, gestionar i endegar, si és el cas, noves polítiques d’actuació adients a la situació socioeconòmica actual. Per aquest motiu, en finalitzar la formació, l'estudiantat ha de posar de manifest la consecució dels objectius següents:

 1. Assegurar una formació generalista i de caràcter integrat sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de la geografia, el seu desenvolupament epistemològic i els seus mètodes d’investigació.
 2. Capacitar per a l’aplicació dels coneixements teòrics, metodològics i instrumentals a l’anàlisi integrada i a la interpretació de processos i problemes espacials, així com a la elaboració de diagnòstics territorials.
 3. Interpretar les diversitats i complexitats dels territoris i les interrelacions de fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.
 4. Capacitar per a l’actuació i intervenció en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.
 5. Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, en especial les relacionades amb l’obtenció, anàlisi, tractament i representació d’informació geogràfica, així com amb el treball de camp.
 6. Assegurar els coneixements necessaris per a l’ensenyament de la geografia en els estudis secundaris, tenint en compte la informació complementària que es fixi legalment.
 7. Crear les bases per a posteriors estudis de postgrau, especialitzats o de caràcter transdisciplinari, en els quals existeixi un destacat component territorial.
 8. Identificar i anticipar oportunitats per promoure nous projectes.
 9. Seleccionar, dirigir i motivar les persones.
 10. Prendre decisions.
 11. Dissenyar i executar accions per aconseguir els objectius proposats.
 12. Avaluar resultats.
 13. Promoure iniciatives de desenvolupament empresarial.

 

Competències

A nivell de competències, la formació inclourà les competències actuals dels graus de Geografia i Turisme.

 

Titulació 1. Geografia

Competències

Competències específiques

Competències personals

   Coneixement de la història i el pensament de la disciplina geogràfica.

   Coneixement dels espais geogràfics regionals.

   Coneixement de la geografia humana, econòmica i social.

   Coneixement de la geografia física i del medi ambient i capacitat de relacionar-les amb l’activitat humana.

   Coneixement de les teories, disposicions i pràctiques de l’ordenació del territori.

   Coneixement de les teories d’interpretació del territori i de les explicacions sobre la diversitat territorial.

   Capacitat de combinar anàlisis generals i especialitzades, interrelacionant fenòmens a diferents escales territorials.

Competències sistèmiques

   Mètodes d’informació geogràfica.

   Metodologia i capacitats per al coneixement directe del territori i el treball de camp.

   Metodologia per a la investigació geogràfica.

Competències instrumentals

   Capacitat d’utilitzar la informació geogràfica com a instrument d’interpretació del territori.

   Capacitat d’ensenyar, difondre i generar sensibilitat cap als temes geogràfics i territorials.

   Capacitat de combinar dimensions temporal i espacial en l’explicació dels processos soci terrenals.

   Capacitat de relacionar i sintetitzar informació territorial transversal.

   Capacitat de gestionar la idealització de serveis i activitats.

   Capacitat d’expressar informació cartogràficament.

   Capacitat d’elaborar i interpretar informació estadística.

   Capacitat d’analitzar, interpretar i gestionar els paisatges.

 

Competències generals

Competències personals

   Coneixement i capacitat d’aplicació del mètode científic.

   Capacitat d’anàlisi i síntesi.

   Capacitat de raonament crític.

   Capacitat de resolució de problemes i de presa de decisions.

   Creativitat i iniciativa.

   Coneixement dels principis i implicacions de l’ètica professional.

Competències sistèmiques

   Capacitat de treball en equip (intradisciplinari i interdisciplinari).

   Capacitat de treball en contextos internacionals.

   Capacitat de lideratge.

   Capacitat d’adaptació a situacions canviants.

   Motivació pel rigor i qualitat.

   Coneixement i sensibilitat cap als drets humans i la reducció de tot tipus de desigualtats.

   Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.

   Sensibilitat mediambiental.

Competències instrumentals

   Capacitat d’aprenentatge autònom.

   Capacitat d’organització i planificació.

   Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

 

Titulació 2. Turisme

Competències generals

   Capacitat d’anàlisi i síntesi.

   Capacitat d’organitzar i planificar.

   Treball en equip i lideratge.

   Capacitat de treballar i d’aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb la resta a través de la cooperació i col·laboració.

   Capacitat d'actuar en consideració al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

Competències específiques

   Capacitat de crear i dirigir una empresa de serveis turístics atenent i donant resposta als canvis de l’entorn en què s’opera.

   Capacitat de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa turística i institucions.

   Capacitat d'aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.

   Capacitat d'identificar, gestionar i dissenyar estratègies i plans d’ordenació per a territoris i destinacions turístiques d’acord amb els principis de la sostenibilitat.

   Comprensió dels principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.

   Capacitat de dissenyar productes turístics i definir objectius, estratègies i polítiques comercials.

   Capacitat d'identificar els recursos turístics i avaluar el seu potencial.

   Coneixement i domini de llengües estrangeres.

   Capacitat de prendre decisions de finançament i d’inversió en empreses de serveis turístics.

   Capacitat de relacionar els objectius de la gestió i la gestió turística amb el fi d’aconseguir una experiència satisfactòria turísticament i legítima culturalment.

   Comprensió del marc legal que regula les activitats turístiques.

Competències estratègiques

   Correcta expressió oral i escrita.

   Coneixement i domini de l’anglès com a llengua estrangera.

   Domini de les TIC.

   Respecte i desenvolupament dels drets humans, els principis democràtics, els principis d’igualtat entre homes i dones, els valors propis d’una cultura de pau i altres valors democràtics (Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre).