Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Accés

 

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés del futur estudiantat de la Doble Titulació hauria de reunir els criteris següents:

    - Coneixements bàsics en Ciències Humanes i Socials.
    - Capacitat d'anàlisi crítica.
    - Bons dots d'observació.
    - Facilitat d'expressió oral i escrita.
    - Disposició per al treball de camp.
    - Nocions d'informàtica i idioma anglès.
    - Sensibilitat social i cultural.

Però, a més, també podria incloure com a perfil idoni d'ingrés al Doble Grau l'alumnat amb formació de Batxillerat de Ciències; alumnes amb un interès per la sostenibilitat ambiental de diferents ecosistemes en perill de desaparició, que posseeixin coneixements bàsics de Geologia, Biologia, Física, Estadística, etc.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat, que prové del batxillerat i major de 25 anys, respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Així com, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de l'estudiantat als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un programa d’orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiantat en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

 • Perfil de sortida (atribucions professionals i/o professió regulada)

Les sortides professionals associades o derivades  específicament de la formació en els estudis de geografia i ordenació del territori:
     1. Analitzar i entendre els processos territorials, socioeconòmics i mediambientals:
         • Ser conscient dels problemes territorials i socials per articular-ne solucions
         • Llegir en el paisatge del pòsit del temps i de l’actuació de l’home
         • Detectar la connexió i interacció dels fenòmens en l’espai
     2. Aprendre tècniques i mètodes de diagnosi i intervenció:
         • Seleccionar i analitzar críticament la documentació i informació
         • Llegir i fer mapes
         • Valorar els recursos locals i contribuir al desenvolupament territorial
         • Realitzar informes i diagnosis territorials
         • Diagnosticar potencialitats i debilitats dels llocs
     3. Saber com es planifiquen i com es gestionen els processos territorials:
         • Gestionar espais i recursos naturals
         • Planificar els usos del sòl i les característiques urbanes i territorials
         • Identificar la localització idònia per a una activitat humana
         • Caracteritzar la personalitat pròpia de cada indret

 • Nombre de places ofertes
Doble Titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme
Universitat de Lleida Universitat pública 10 places

Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

 

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 • Estudiantat amb PAU i asssimilats
 • Estudiantat amb títol tècnic superior de FP
 • Estudiantat amb estudis estrangers
 • Titulats/des universitaris i assimilats
 • Estudiantat amb la prova d’accés + 25 anys
 • Estudiantat més gran de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Doble Titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme
Nota de tall (*)  
PAU / CFGS i FP 5.000
Titulats universitaris 5.000
Més grans de 25 anys 5.000
Més grans de 40 i 45 anys 5.000
                     (*) Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats
catalanes fent clic [aquí]

 

 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llista d'assignatures ponderables

 

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució de l'estudiantat que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiantat interessat en accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat